Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+)

Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+) (Xem ở file đính kèm).

Chú ý: Học sinh/Sinh viên có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ HS/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (TC9+)