Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ) - Các môn ngày 5/6 & 6/6/2024

Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 (CĐ) - Các môn Nói TA, TA ngành QTNH&DVAU1, Đọc TA, Ngôn ngữ học đại cương, Viết TA (Xem ở file đính kèm).

Chú ý: Sinh viên có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ SV/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi KTMH HK2, 2023-2024 - Các môn ngày 5/6 & 6/6/2024