Kế hoạch thi kết thúc chương trình môn học GDQP - AN trung cấp khoá 42 học kỳ 2 năm học 2023-2024

Sinh viên xem file đính kèm

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch thi GDQP-AN