BỘ CNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
DANH SCH SV THUỘC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHNH SCH NỘI TR
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
 
TT M HSSV Họ v tn Lớp Kho Ngy sinh Dn tộc M hiệu Mức học bổng CSNT Ghi ch
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15
1 146810201409 Hồ Thị Hai 14QK8.4 14 05/06/2002 Mơ nng DTTS-HNG 100%                    
2 156340302203 Nng Thị Cc 15KD13.2 15 25/08/2001 Ty DTTS-HNG 100%                    
3 156340101132 L Thị Thy Yến 15NT15.1 15 28/08/2002 Kinh DTK-HNG 60%                    
Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn triệu một trăm tm mươi nghn đồng.
M hiệu Diễn giải đối tượng Mức được hưởng
DTK-HNG Người dn tộc Kinh thuộc hộ ngho, hộ cận ngho c hộ khẩu thường tr tại vng c điều kiện kinh tế - x hội đặc biệt kh khăn, vng dn tộc thiểu số, bin giới, hải đảo 60% mức tiền lương cơ sở/thng
DTTS-HNG L người dn tộc thiểu số thuộc hộ ngho, cận ngho 100% mức tiền lương cơ sở/thng
Đ Nẵng, ngy 19 thng 5 năm 2022
PHNG ĐO TẠO Người lập biểu
BI THỊ LỆ Tống Thị Thy Vn