MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY

VỀ QUẢN LƯ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 I. VẤN ĐỀ CHUNG

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 v/v ban hành “Quy chế đào tạo sau đại học”

2. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 06/QĐ/2001/BGD&ĐT ngày 21/3/2001 về việc ban hành “Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ”                                         

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2002 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ chủ yếu và danh mục các chương tŕnh khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 – 2005

4. Nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ  

5. Nghị định của Chính phủ số 87/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31/12/2002 về việc phê duyệt Chương tŕnh hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ

7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 06/2003/QĐ-TTg ngày 9/01/2003về Chương tŕnh hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo8. Thông báo kết quả Hội nghị thực hiện Chương tŕnh hành động của Chính phủ triển khai kế hoạch năm 2003 về khoa học và công nghệ (Công văn Bộ Khoa học và Công nghệ số 504/BKHCN-KH ngày 14/3/2003) 

9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ số 07/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 về việc ban hành “Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”

10. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ số 08/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 về việc ban hành “Quy định về Phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”

 II. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

11. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề số 901/QĐ ngày 4/8/1989 về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất trong các trường đại học

12. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3107/GD&ĐT ngày 27/7/1994 ban hành quy định về việc thực hiện các dự án sản xuất - thử nghiệm

13. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3170/GC&ĐT ngày 28/10/1994 về việc ban hanh Quy định giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

14. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 782/TTg ngày 24/10/1996 về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu.

16. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ số 11/1999/ TTLT-BGD&ĐT-BKHCNMT-BTCCBCP ngày 3/3/1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó.

17. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ số 09/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 28/3/2002 ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng, xét duyệt và quản lư dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005”.

18. Nghị định của Chính phủ số 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 về việc băi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lư khác.

19. Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 11/2002/TT-BKHCN ngày 29/11/2002 hướng dẫn thực hiện điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 về việc băi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lư khác.

 III. QUẢN LƯ TÀI CHÍNH

20. Thông tư của Bộ Tài chính số 73/1998/TT-BTC ngày 27/5/1998 về việc hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

21. Nghị định của Chính phủ số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

22. Nghị định của Chính phủ số 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư nhà nước về chuyển giao công nghệ.

23. Thông tư Liên tịch của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính số 2341/2000/TTLT/ BKHCNMT – BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

24. Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 13/2/2001 về việc hướng dẫn quản lư tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

25. Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

26. Nghị định của Chính phủ số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

27. Thông tư của Bộ Tài chính số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

28. Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV ngày 24/3/2003 về việc hướng dẫn chế độ  quản lư tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.

29. Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Bộ Nội vụ số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV ngày 24/3/2003 về việc hướng dẫn cơ chế quản lư tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu.