Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)

 Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR

(Ngày kiểm tra: 21/06/2020)

Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên xem tại đây 

Mọi ý kiến sinh viên phản hồi trước ngày 11/07/2020 để bộ phận giúp việc tiến hành in chứng nhận.  

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 11/07/2020 (Sinh viên lấy mẫu tại Phòng Đào tạo).

Trân trọng./.