THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

 Trường Cao đẳng Thương mại - Trường công lập, thuộc Bộ Công Thương, 
tuyển sinh hệ chính quy (bậc cao đẳng, trung cấp) năm 2020 như sau:

------*-----