Kế hoạch hội thảo khoa học đợt 1 năm học 2019-2020

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội thảo đợt 1 với chủ đề: "Chuẩn hoá năng lực đội ngũ giảng viên trong giáo dục nghề nghiệp" cụ thể như sau: xem chi tiết>>>