Quyết định ban hành qui định quản lý chương trình đào tạo và tài liệu dạy học

 Quyết định số 941/QĐ-CĐTM ngày 20/12/2018 cuả Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thương mại về việc ban hành quy định quản lý chương trình đào tạo và tài liệu dạy học xem chi tiết>>>