Quyết định ban hành thể lệ bản tin khoa học và quy định về bài báo khoa học

 Quyết định số 940/QĐ-CĐTM ngày 20/12/2018 cuả Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thương mại về việc ban hành thể lệ bản tin khoa học và quy định về bài báo khoa học xem chi tiết>>>