Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng năm 2019

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại trải nghiệm nghề nghiệp tại khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng