Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018