Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018