Lịch học đợt 2 - Đại học liên thông khóa 2017-2019

Thông báo kế hoạch học và thi của các lớp đại học liên thông 

- Lớp Quản trị (chi tiết)

- Lớp Kế toán (chi tiết)