Quyết định số 06 ban hành Quy định về sáng kiến

 Quyết định số 06/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận sáng kiến xem chi tiết>>>