Kế hoạch thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

Kế hoạch thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 

Căn cứ Thông báo số 698/TB-CĐTM ngày 22/12/2016 về Kết luận phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 20/12/2016;

Căn cứ Kế hoạch số 768/KH-CĐTM ngày 25/12/2016 của Hiệu trưởng về Xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng;

Nhà trường lập kế hoạch thẩm định các chương trình đào tạo như sau: xem chi tiết>>>