Truyền hình Nhân dân: "Trường CĐTM chú trọng công tác đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn"

Nguồn: http://nhandantv.vn/chu-trong-cong-tac-dao-tao-gan-voi-nhu-cau-thuc-tien-v30868