Phóng sự truyền hình Nhân dân "Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ"