Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK2 2015-2016 các lớp TCCN K38

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (lần 2)

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

TT

Học phần

Số ĐVHT

Thời gian

1

Kế toán sản xuất

3

13g30 11/6/2016

2

Kế toán thương mại và dịch vụ

5

13g30 11/6/2016

3

Kế toán trên máy vi tính

3

13g30 11/6/2016

4

Quản trị lực lượng bán hàng

3

13g30 11/6/2016

5

Quản trị kinh doanh nhà hàng

4

13g30 11/6/2016

6

Quản trị tài chính

4

13g30 11/6/2016

7

Tài chính doanh nghiệp thương mại

4

07g30 14/6/2016

8

Tổ chức sự kiện trong kinh doanh nhà hàng

3

13g30 11/6/2016