Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38

KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K38

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp và bế giảng các lớp TCCN K38 như sau:

1.      Thực tập, nộp và chấm báo cáo tốt nghiệp

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đi thực tập, hệ thống ôn thi tốt nghiệp và ngoại khóa: từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016 (xem tại đây).

- Thực tập tốt nghiệp: từ ngày 27/6/2016 đến ngày 21/8/2016 (học sinh thực hiện theo kế hoạch chi tiết của khoa và giảng viên hướng dẫn).

- Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: ngày 22/8/2016 (tại văn phòng khoa).

- Chấm, vấn đáp báo cáo: từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (học sinh thực hiện theo kế hoạch chấm, vấn đáp báo cáo của hướng dẫn của khoa).

2.      Thi tốt nghiệp và bế giảng

-   Thi tốt nghiệp:        + Môn Chính trị          : 07g30 ngày 10/9/2016.

                     + Môn Lý thuyết        : 13g30 ngày 10/9/2016.

                     + Môn Thực hành      : 07g30 ngày 11/9/2016.

-   Bế giảng: 08g00 ngày 24/9/2016, địa điểm: Hội trường 1.

            Đề nghị các phòng, khoa, GVCN và các cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này./.