Thống kê hội thảo, hội nghị khoa học từ năm 2008 đến nay

THỐNG KÊ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

(Từ năm 2008 đến năm 2016)

Phòng KH&CN thống kê hội thảo, hội nghị khoa học Trường Cao đẳng Thương mại từ năm 2008 đến năm 2016 như sau:

 

Stt

Tên hội thảo

Năm

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

Qui mô

1

Đào tạo với nhu cầu xã hội

14/08/2008

Trường CĐTM

Không

Trường

2

Góp ý giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

07/11/2010

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

3

Hội nghị với doanh nghiệp

31/05/2011

Trường CĐTM

Không

Quốc gia

4

Đào tạo theo học chế tín chỉ: Kinh nghiệm và giải pháp

07/04/2012

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

5

Hội nhập: Cơ hội và thách thức

14/12/2012

Trường CĐTM

Trường ĐHTM

Quốc tế

6

Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

01/11/2013

Trường ĐHTM

Trường ĐHTM

Quốc tế

7

Đào tạo kỹ năng mềm

20/05/2014

Trường CĐKTĐN

Trường CĐKTĐN

Quốc gia

8

Hỗ trợ thực tập tốt nghiệp và việc làm cho học sinh – sinh viên

06/06/2014

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

9

Hội thảo hoạt động khoa học và công nghệ trong trường cao đẳng

27/03/2015

Trường CĐTM

Không

Trường

10

Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC

17/04/2015

Trường CĐKTĐN

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

11

Quản lý phát triển chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

06/07/2015

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

12

Đánh giá kết quả và chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Thương mại

06/3/2016

Trường CĐTM

Không

Trường