Lịch thi lần 2 HK1 năm học 2015-2016 các lớp TCCN K38

TT

Học phần

Số ĐVHT

Thời gian

1

Kế toán tài chính 1

5

07g30 16/01/2016

2

Quản trị marketing

5

07g30 16/01/2016

3

Tài chính doanh nghiệp 1

4

07g30 16/01/2016

4

Tiếng Anh chuyên ngành

6

07g30 16/01/2016

5

Quản trị cung ứng

2

13g30 16/01/2016

6

Quản trị chất lượng

3

07g30 17/01/2016

7

Thống kê kinh doanh

4

13g30 17/01/2016

8

Luật áp dụng trong kinh doanh

2

07g30 23/01/2016

9

Soạn thảo văn bản

2

07g30 24/01/2016