Quy định về chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

                 Quy định về chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

STT

Tên quy định

1

Hướng dẫn triển khai nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành

2

Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo

3

Hướng dẫn chương trình học ngành 2

4

Hướng dẫn bổ sung chương trình học ngành 2

5

Quy định quản lý CTDT và TLDH

6

Phân công phụ trách CTDT và HP

7

Quy định và các phụ lục mã hóa học phần