Biểu mẫu thực hiện đề tài sáng kiến CBGV

                 Biểu mẫu thực hiện đề tài sáng kiến CBGV

STT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu đăng ký và thuyết minh biên đề tài, sáng kiến

2

Đề cương chi tiết đề tài, sáng kiến

3

Hợp đồng NCKH đề tài, sáng kiến

4

Bố cục báo cáo đề tài, sáng kiến

5

Phiếu đề xuất thành viên tham gia đề tài, sáng kiến

6

Phiếu nhận xét đề tài, sáng kiến

7

Phiếu đánh giá đề tài, sáng kiến

8

Tổng hợp điểm đánh giá

9

Biên bản nghiệm thu

10

Biên bản thanh lý

11

Giấy đề nghị gia hạn thực hiện đề tài, sáng kiến

12

Giấy đề nghị thay đổi thành viên đề tài, sáng kiến

13

Giấy đề nghị thay đổi ĐCCT đề tài, sáng kiến