Biểu mẫu chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

                             Biểu mẫu chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

 

STT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu đăng ký và thuyết minh biên soạn TLCM

2

Hợp đồng biên soạn tài liệu chuyên môn

3

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

4

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

5

Chương trình dạy nghề

6

Chương trình đào tạo bồi dưỡng (ngắn hạn)

7

Đề cương chi tiết bài giảng

8

Đề cương chi tiết bài giảng thực hành chuyên ngành

9

Hướng dẫn thực tập và làm báo cáo TN

10

Mẫu biên bản sinh hoạt TLCM

11

Biên bản nghiệm thu TLCM cấp Trường

12

Phiếu nhận xét biên soạn TLCM cấp trường

13

Phiếu đánh giá biên soạn CTĐT

14

Phiếu đánh giá biên soạn giáo trình cấp Trường

15

Phiếu tổng hợp điểm đánh giá CTĐT

16

Phiếu tổng hợp điểm đánh giá biên soạn giáo trình