Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 19

(GỒM SINH VIÊN KHÓA 13 TRỞ VỀ TRƯỚC)

1. Sinh viên xem kết quả tại đây

2. Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận đợt 19: xem tại đây

3. Sinh viên thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.