Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)

1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí HK2 (21-22)

2. Danh sách SV thuộc đối tượng chế độ chính sách nội trú HK2 (21-22).

Lưu ý: SV xem danh sách và phản hồi ý kiến (nếu có) liên hệ Phòng Đào tạo (Cô Vân) đến ngày 24/05/2022. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.