Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1 HK2 (2021-2022) và khóa 15 đợt 2 HK2 (2021-2022)

Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1 HK2 (2021-2022) và khóa 15 đợt 2 HK2 (2021-2022)==> Xem tại đây

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1- HK2 (2021-2022) và khóa 15 đợt 2 HK2 (2021-2022) từ ngày 04/05/2022 đến ngày 02/07/2022, kế hoạch tổ chức thi từ ngày 04/07/2022 đến ngày 09/07/2022;

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1-8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8;                 

                  6,7,8 T(1-8) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 8;

                  1,2,3 T(8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 chỉ có tuần 8.          

3. Lớp 14NCMAR_01: ghép lớp 14MD3.1 với 14MK13.1