Thông báo sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra và lớp ôn tập (Ngày kiểm tra 23.01.2022)

 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ  

TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ LỚP ÔN TẬP (Đợt kiểm tra ngày 23/01/2022)

1. Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí: sinh viên xem tại đây

2. Danh sách lớp ôn tập: sinh viên xem tại đây

Lưu ý:

- Thông tin lớp ôn tập: 

 + Từ ngày 10/01/2022 đến 21/01/2022 (02 tuần).

 + Phòng ôn tập: A201

 + Mỗi buổi học 03 tiết, từ 18g00 đến 20g25

 + Giảng viên: Trương Nhật Hằng

- Sinh viên nếu chưa đăng ký kịp dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra thì tiếp tục đến Phòng Tài chính Kế toán nộp tiền mặt để có tên trong danh sách dự kiểm tra đợt này. Thời hạn đến: 14/01/2022. Sau thời gian trên sẽ chốt danh sách để bố trí phòng kiểm tra

Trân trọng./.