Thời khóa biểu tuần 16 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

Thời khóa biểu tuần 16 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường ===>  Xem tại đây

Ghi chú:

1. Thời gian dạy/học thời khóa biểu tuần 16 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 (trực tiếp tại trường)  như sau:

 - Khóa 13: từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022;

2. Riêng môn học: "Tổ chức hoạt náo" tiếp tục của TKB đợt 1 HK1 (2021-2022) do cô Văn Thị Ngọc Bình giảng dạy;

 
3. Ký hiệu:  1,2,3 T(16) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 chỉ có tuần 16;    

                   6-10 T(16) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8,9,10 chỉ có tuần 16.