Thông báo tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022)

 THÔNG BÁO TỔ CHỨC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 13 TRỞ VỀ TRƯỚC (ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 - 2022)

Sinh viên vào đường link đăng ký: https://forms.gle/MSwo1ae75jP6BqGb7