Thời khóa biểu tuần 14 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

 Thời khóa biểu tuần 14 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

  ===> Xem tại đây

 * Ghi chú: 

1. Thời gian dạy/học thời khóa biểu tuần 14 của khóa 13 trực tiếp tại trường từ ngày 27/12 đến 31/12/2021.
    (Số tuần được tính tiếp theo số tuần đang dạy/ học để thuận lợi theo dõi, quản lý).
2. Riêng môn Tổ chức KD MICE trong khách sạn và Nghiệp vụ bàn số tiết còn lại của TKB đợt 2 HK2 (2020-2021).