Thời khóa biểu tuần 13 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

Thời khóa biểu tuần 13 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường

===> Xem tại đây

* Ghi chú:

 

1. Thời gian dạy/học thời khóa biểu tuần 13 của khóa 13 trực tiếp tại trường từ ngày 21/12 đến 25/12/2021.
    (Số tuần được tính tiếp theo số tuần đang dạy/ học để thuận lợi theo dõi, quản lý).
2. Riêng môn Tổ chức KD MICE trong khách sạn của lớp 13QK7.6 số tiết còn lại của TKB đợt 2 HK2 (2020-2021).