Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 (dạy/ học trực tuyến)

 Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 (dạy/ học trực tuyến)

===> Xem tại đây

*Ghi chú:

1. Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 từ ngày 27/09/2021 đến ngày 25/12/2021.

2. Ký hiệu:

1,2 T(1-12) tức là học buổi sáng tiết 1,2 từ tuần 1 đến tuần 12; 

6,7 T(1-12) tức là học buổi chiều tiết 6,7 từ tuần 1 đến tuần 12; 

1,2 T(12) tức là học buổi sáng tiết 1,2 chỉ có tuần 12; 

6,7 T(12) tức là học buổi chiều tiết 6,7 chỉ có tuần 12;