MỞ RỘNG HỢP TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI]”