Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)

 Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/ học trực tuyến)===> Xem tại đây

*Ghi chú:

1. Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 từ ngày 06/09/2021 đến ngày 30/10/2021.

2. Ký hiệu:

1,2,3 T(1-8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 8; 

6,7,8 T(1-8) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 8; 

1-5 T(1-8) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 8.