Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài