Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

(NGÀY KIỂM TRA 25/04/2021)

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại 0905 011 082)