Các khu vực, địa điểm covid-19 có người về Đà Nẵng cần áp dụng biện pháp phòng chống dịch