Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2019-2020

 Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2019-2020, xem tại đây