Kế hoạch giải bóng đá sinh viên lần thứ VII và Ngày hội TDTT sinh viên lần thứ I, năm 2020