Thông báo số 501/TB-BCHPCLB: về việc phòng, chống cơn bão số 5 năm 2020