Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo hủy HP trong TKB dự kiến HK2 2015-2016
Ngày đăng: 23/11/2015 9:21:53 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 4.407    Phản hồi: 0
Thông báo hủy học phần trong TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016 ...


Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 10/11/2015 1:48:14 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 8.468    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 8
Ngày đăng: 10/11/2015 1:05:19 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.515    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 8 ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 1 (ngày kiểm tra: 24/10/2015)
Ngày đăng: 10/11/2015 8:02:51 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.441    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 1 (ngày kiểm tra: 24/10/2015) ...


Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 04/11/2015 2:38:07 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 4.572    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2015-2016 ...


Kiểm tra dữ liệu in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và một số sinh viên khóa cũ
Ngày đăng: 03/11/2015 8:59:15 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 669    Phản hồi: 0
Kiểm tra dữ liệu in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và một số sinh viên khóa cũ ...


Thông báo đăng ký TKB học kỳ 2 2015-2016
Ngày đăng: 30/10/2015 8:53:39 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.834    Phản hồi: 0
Thông báo đăng ký TKB học kỳ 2 2015-2016 ...


Thông báo học bù các ngày nghỉ trong HK1 (2015-2016)
Ngày đăng: 20/10/2015 10:27:36 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.593    Phản hồi: 0
Thông báo học bù các ngày nghỉ trong HK1 (2015-2016) ...


Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016
Ngày đăng: 05/10/2015 8:27:37 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.452    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 các lớp CĐ K9
Ngày đăng: 17/09/2015 3:20:45 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 8.676    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp CĐ K9 ...
Tổng số: 106 Trang : / 11 trang