Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học - Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Tài liệu chuyên môn » Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
09 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 932     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

Thứ tự

môn học

Tên môn học

Thời gian học tập

Tổng số

thuyết

Thực hành

(TH, BT, TL)

Tỷ lệ LT/

TH

Điều kiện tiên quyết

(*)

Tín chỉ

Giờ

Giờ

Giờ

I. Các môn học chung

21

450

180

270

40/60

 

01

Chính trị

5

90

60

30

67/33

 

02

Pháp luật 

2

30

30

0

100/0

 

03

Giáo dục thể chất

2

60

0

60

0/100

 

04

Giáo dục quốc phòng

3

75

15

60

20/80

 

05

Tin học

3

75

15

60

20/80

 

06

Tiếng Anh cơ bản     

6

120

60

60

50/50

 

II. Các môn học chuyên môn

72

1695

540

1155

32/68

 

II.1. Môn học cơ sở

37

765

345

420

45/55

 

07

Luật Kinh tế

2

45

15

30

33/67

 

08

Kinh tế vi mô  

3

60

30

30

50/50

 

09

Tổng quan về quản trị nhân sự

2

45

15

30

33/67

 

10

Kinh tế lao động    

3

60

30

30

50/50

 

11

Quản trị học 

3

60

30

30

50/50

 

12

Pháp luật lao động  

3

60

30

30

50/50

 

13

Quan hệ lao động  

3

60

30

30

50/50

 

14

Tâm lý lao động

3

60

30

30

50/50

 

15

Hành vi tổ chức 

3

60

30

30

50/50

 

16

Định mức lao động   

3

60

30

30

50/50

 

17

Tin học ứng dụng 

3

60

30

30

50/50

 

18

Thống kê lao động   

3,5

75

30

45

40/60

 

19

Tiếng Anh chuyên ngành QTNS

2,5

60

15

45

25/75

 

II.2. Môn học chuyên môn sâu

29

795

150

645

19/81

 

20

Hoạch định và tuyển dụng nhân sự

4

90

30

60

33/67

 

21

Đào tạo và phát triển nhân sự

4

90

30

60

33/67

 

22

Quản trị thành tích cá nhân

4

90

30

60

33/67

 

23

Lương bổng và đãi ngộ 

4

90

30

60

33/67

 

24

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

4

90

30

60

33/67

 

25

Thực hành chuyên ngành

4

120

0

120

0/100

 

26

Thực tập tốt nghiệp 

5

225

0

225

0/100

 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

6

135

45

90

33/67

 

27

Quản trị doanh nghiệp

2

45

15

30

33/67

 

28

Giao tế nhân sự   

2

45

15

30

33/67

 

29

Kỹ năng lãnh đạo    

2

45

15

30

33/67

 

30

Quan hệ công chúng

2

45

15

30

33/67

 

31

An toàn lao động

2

45

15

30

33/67

 

32

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

2

45

15

30

33/67

 

Tổng cộng

93

2.145

720

1.425

33/67