Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học - Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Nghiên cứu khoa học » Danh sách các đề tài khoa học từ 2007-2015


Danh sách các đề tài khoa học từ 2007-2015
14 Tháng Mười Hai 2015 - thaohb
Lượt xem: 1.440     Phản hồi: 0     Đánh giá:


                         DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TỪ NĂM 2007 - 2015

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Xây dựng ngân hàng đề thi môn Tài chính doanh nghiệp

ThS. Trần Thị Hòa

2007

2

Xây dựng chương trình khug trung cấp nghề Lễ tân khách sạn

Phan Thị Thanh Nam

2007

3

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi trắc nghiệm môn Tin học, Tin học văn phòng

ThS. Trần Kiêm Hồng

2007

4

Cải tiến nội dung và phương pháp ra đề thi tự luận

Nguyễn Tiền Tiến

2008

5

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh  tế chính trị

Hồ Công Huân

2008

6

Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào giảng dạy các môn Kỹ thuật nghiệp vụ (chuyên ngành Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu) bậc trung cấp tại trường

Nguyễn Tiến Đà

2009

7

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy các học phần Tin ứng dụng bậc Cao đẳng

ThS. Trần Kiêm Hồng

2009

8

Xây dựng bộ chương trình bồi dưỡng nghề Du lịch Nghiệp vụ lễ tân

Nguyễn Vịnh

2009

9

Một sô giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh

2009

10

Quy trình quản lý đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

2010

11

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Thương mại

Nguyễn Văn Đức

2010

12

Vận dụng lý luận dạy học nêu vấn đề để Xây dựng bộ câu hỏi phục vụ giảng dạy học phần Kinh tế chính trị bậc trung cấp chuyên nghiệp.

ThS. Trần Đình Bình

 2010

13

Xây dựng cơ chế quản lý giáo án, lịch trình, sổ tay giảng viên bằng văn bảng điện tử tại trường Cao đẳng Thương mại.

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

2011

14

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)”.

ThS. Nguyễn Mạnh Công

2011

15

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (loại câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn) phục vụ cho việc giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Trần Thị Tuyết

2011

16

Ứng dụng multimedia trong giảng dạy tiếng Anh cơ bản bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Lê Nguyễn Kim Oanh

2011

17

Xây dựng một số quy trình quản lý học tập của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mại theo hệ thống tín ch

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

 

 2012

18

Vận dụng kỹ thuật đánh giá quá trình trong dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập học phần Tâm lý học quản trị tại trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

2012

19

Vận dụng một số tư tưởng của John Dewey về giáo dục trong tác phẩm “Dân chủ và giáo dục” vào giáo dục sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại hiện nay

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

 2012

11

Biện pháp quản lý học tập của sinh viên Trường cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

2013

20

Tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên Trường cao đẳng Thương mại.

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Sương

2013

21

Biên soạn sổ tay kỹ thuật đánh giá quá trình trong dạy học dành cho giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

2013

22

Xây dựng bộ quy trình công tác HSSV tại trường Cao đẳng Thương mại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ThS. Huỳnh Tiến Nam

2013

23

Biện pháp quản lý giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Thương mại trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Tiền Tiến

2014

24

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Thi Hồng Tuấn

2015