Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"


Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
09 Tháng Bảy 2021 - Truyền thông
Lượt xem: 1.597     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

Tài liệu đính kèm: 

- Kế hoạch cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" của Ban Tuyên Giáo Thành ủy Đà Nẵng tải về

Phụ lục số 1 kèm KH 224 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tải về  

Phụ lục số 2 kèm KH 224 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tải về